Privacybeleid

Uw privacy is van essentieel belang voor Casa Maran (hierna genoemd  “wij” of “ons”). Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is van toepassing op (i) onze website www.resilience-coacing.be  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle commerciële relaties tussen Casa Maran en haar klanten.

Casa Maran tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die Casa Maran verzamelt, alsook over de wijze waarop Casa Maran deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website (en de mededeling van uw persoonsgegevens daardoor) impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie beleid van Casa Maran

Soorten persoonsgegevens

Casa Maran kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam;
 • Adres
 • E-mailadres;
 • Telefoon/GSM;
 • Locatie;
 • Surfgedrag: nieuwe/terugkerende gebruiker, frequentie en geschiedenis (sessies, paginaweergaven), betrokkenheid (sessies, sessieduur, paginaweergaven), dagen sinds laatste sessie;
 • Technologie: browser, besturingssysteem, netwerk, schermresolutie, flash-versie, hostnaam, serviceprovider;
 • Mobiel: apparaattechnologie, informatie over mobiel apparaat, merk van het apparaat, serviceprovider, invoermethode voor mobiele telefoon, besturingssysteem, schermresolutie;
 • Wijze van acquisitie: kanalen (kanaal, bron, medium), verwijzingen, gebruikersstroom; eventuele sessies via sociale verwijzingen, conversies, plug-ins.  

Wijze van verzameling persoonsgegevens

 Deze persoonsgegevens worden verzameld bij, respectievelijk in het kader van:

 • Invullen contactformulier;
 • Invullen reservatie-formulier
 • Google Analytics.

De door Casa Maran verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Gebruik persoonsgegevens

Casa Maran kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:
 • Versturen van productinformatie en nieuwsbrieven;
 • Prospectie via telefoon.

Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Casa Maran zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (zoals maar niet beperkt tot de uitvoering van een opdracht). Indien het noodzakelijk is dat Casa Maran in dit kader uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Casa Maran uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Casa Maran hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. Casa Maran zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of bekendmaken aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is , zoals bijvoorbeeld in geval van een wettelijke bewaringstermijn of om te vermijden dat u ongewenst wordt gecontacteerd, bewaart Casa Maran uw persoonsgegevens in principe voor een periode van 5 jaar na verzameling respectievelijk beëindiging van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Casa Maran te bezorgen via e-mail of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Casa Maran mogelijks over u bezit;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van Casa Maran. 

Beveiliging persoonsgegevens

Casa Maran verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. Casa Maran zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server binnen de Europese Unie. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Casa Maran, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Casa Maran in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, dewelke Casa Maran heeft verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat. Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

Update privacy verklaring

Casa Maran is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van enige wijzigingen. 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Casa Maran verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. - Klachten Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Casa Maran uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. U kan natuurlijk ook steeds bij ons terecht: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

Contacteer Casa Maran

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Casa Maran uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; of
 • Via de post: Casa Maran, Viverselweg 11, 3550 Heusden-Zolder (België)

Contacteer ons

Viverselweg 11
3550 Heusden-Zolder

Tel: + 32 497 29 50 43
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

© 2020 Casa Maran, Alle rechten voorbehouden.

Design door We Cre8 It